قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه

 


اصلاحیه فصل سوم ‌بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان به تأیید آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسید....

اصلاحیه فصل سوم ‌بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان به تأیید آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسید.

به گزارش ایسنا، متن این اصلاحیه ‌١٧ ماده‌یی و ‌١٠ تبصره‌یی كه در تاریخ ‌٢١ / ‌٢ / ‌١٣٨٩ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، به شرح ذیل است:

فصل سوم: مرخصی زندانیان

‌ماده‌٢١٣ـ به منظور كمك به تحكیم مبانی و روابط خانوادگی و اجتماعی زندانیان، رفع مشكلات ضروری فردی، خانوادگی و قضائی، بازتوانی اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت مجدد به جامعه و همچنین مشاركت فعال در برنامه‌های اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و ورزشی، حرفه‌آموزی و اشتغال، به زندانیان در چهارچوب مواد مربوط به این فصل مرخصی اعطاء می‌گردد.

‌تبصره ـ اعطای مرخصی به زندانیان به عنوان یك حق تلقی نمی‌گردد و برخورداری از آن موكول به رعایت مقررات زندان و كسب امتیازات لازم می‌باشد.

ماده‌٢١٤ـ شرایط اعطای مرخصی:

‌الف) محكومین به حبس تا ‌١٥ سال باید حداقل ‌یك ‌ششم‌ از مدت حبس و محكومین بیش از ‌١٥ سال و حبس ابد حداقل سه سال از مدت محكومیت خود را سپری كرده باشند. محكومینی كه دارای سابقه محكومیت در جرائم عمدی باشند، به ازای هر سابقه محكومیت یك ماه به نصاب مذكور اضافه می‌شود.

‌ب) محكومینی كه به لحاظ عدم پرداخت جزای نقدی یا عدم تأدیه محكومیت مالی (موضوع مادتین ‌١ و ‌٢ قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی) و یا هر دو در زندان بسر می‌برند، در صورتی كه حداقل یك ماه بابت محكومیت مذكور تحمل حبس نموده باشند.

‌ج) كسب حداقل ‌٢٠٠ امتیاز برای هر نوبت مرخصی با توجه به معیارهای زیر:

‌١ـ رعایت مقررات و امور انضباطی در زندان در هر ماه ‌١٠ امتیاز

‌٢ـ همكاری در برقراری نظم و انضباط و پیشگیری از تخلفات داخلی در هر ماه ‌٢٠ امتیاز

‌٣ـ همكاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی در هر ماه ‌١٠ امتیاز

‌٤ـ اهتمام به شركت در نماز جماعت و سایر مراسم مذهبی، در هر ماه ‌٣٠ امتیاز

‌٥ ـ شركت در برنامه‌های مربوط به تلاوت، آموزش روخوانی، ترجمه، درك مفاهیم، حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر برنامه در هر ماه ‌٢٠ امتیاز

‌٦ ـ قبولی در آزمون دوره‌های مربوط به روخوانی، ترجمه، درك مفاهیم و حفظ قرآن یا نهج‌البلاغه، اخلاق و عقاید، هر دوره ‌٣٠ امتیاز

‌٧ـ شركت در دوره احكام سطح ‌١ و ‌٢ هر كدام در هر ماه ‌١٠ امتیاز

‌٨ ـ قبولی در آزمون احكام سطح ‌١و ‌٢ هر یك ‌٣٠ امتیاز

‌٩ـ شركت در هر دوره كتابخوانی ‌٢٠ امتیاز

‌١٠ـ حفظ قرآن به ازاء هر جزء ‌٢٠٠ امتیاز

‌١١ـ انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا كشور و یا كسب رتبه در آن، هر كدام ‌١٠٠ امتیاز

‌١٢‌ـ اشتغال به تحصیل در هر یك از مقاطع تحصیلی هر ماه ‌٢٠ امتیاز

‌١٣ـ قبولی در هر دوره تحصیلی ‌٣٠ امتیاز

‌١٤ـ شركت در كلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه ‌٢٠ امتیاز

‌١٥ـ شركت در هر یك از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان ‌١٠ امتیاز

‌١٦ـ اخذ گواهی در هر یك از دوره‌های تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری ‌٣٠ امتیاز

‌١٧ـ تدریس در هر یك از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه ‌٢٠ امتیاز

‌١٨ـ كسب رتبه در هر یك از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا كشور ‌٣٠ امتیاز

‌١٩ـ پذیرش در دانشگاه ‌٥٠ امتیاز

‌٢٠ـ شركت در كلاس‌های فنی و حرفه‌ای در هر ماه ‌١٠ امتیاز

‌٢١ـ اخذ گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته ‌٥٠ امتیاز

‌٢٢‌ـ اشتغال به كار در كارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه ‌٤٠ امتیاز

‌٢٣ـ شركت در دوره مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت ‌٥ امتیاز حداكثر ‌٥٠ امتیاز

‌٢٤ـ اخذ گواهی مربوط به مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت ‌١٠ امتیاز حداكثر ‌١٠٠ امتیاز

‌٢٥ـ شركت در جلسات و كلاسهای مشاوره و روان درمانی هر ماه ‌٢٠ امتیاز

‌٢٦ـ ترك كامل اعتیاد به تائید بهداری زندان ‌٢٠٠ امتیاز

‌٢٧ـ پرداخت جزای نقدی به ازاء یك‌درصد از مبلغ جریمه ‌٥ امتیاز

‌٢٨ـ اخذ رضایت شاكی یا شاكیان حداكثر ‌٢٠٠ امتیاز(در صورت تعدد شكات میزان امتیازات به تعداد آنها تقسیم خواهد شد.)

‌٢٩ـ سایر اقدامات و فعالیت‌های پیش‌بینی نشده در این بند به تشخیص شورای طبقه‌بندی ‌١٠٠ امتیاز

‌تبصره‌١ـ تحصیل هر یك از امتیازات مذكور حسب مورد، منوط به اخذ گواهی از سوی واحدهای ذیربط و تائید رئیس زندان می‌باشد.

‌تبصره‌٢ـ محكومین ذكور دارای بیش از ‌٦٠ سال و اناث بیش از ‌٥٥ سال و همچنین زنان سرپرست خانوار (براساس گواهی مستند) و مادران دارای فرزند كمتر از ده سال و یا افراد دارای سابقه ایثارگری، با كسب حداقل ‌١٥٠ امتیاز با رعایت سایر شرایط از مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

‌تبصره‌٣ـ محكومین دارای حبس بیش از ‌١٠ سال هرگاه با تلاش فوق‌العاده موفق به كسب ‌١٠٠٠ امتیاز گردند به شرط تحمل حداقل یك سال حبس از مرخصی بهره‌مند خواهند شد.

‌تبصره‌٤ـ كلیه محكومین به استثنای مشمولین ماده ‌٢٢١ در صورت ازدواج یا فوت یكی از بستگان درجه یك آنان (پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر، خواهر) بدون لحاظ شرایط مذكور در این ماده از یك نوبت مرخصی بهره‌مند می‌گردند.

ماده‌٢١٥ـ میزان مرخصی:

لف ـ به محكومین حبس جرائم غیرعمدی و محكومینی كه صرفاً به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی، دیه و یا محكومیت‌های مالی غیركیفری در زندان نگهداری می‌شوند در صورت كسب امتیازات لازم به ازای هر دو ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.

‌ب ـ به محكومین سایر جرائم كه امتیازات لازم را كسب نمایند در صورت فقدان سابقه محكومیت در جرائم عمدی به ازای هر سه ماه و در صورت وجود سابقه محكومیت در جرائم عمدی به ازای هر چهار ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.

‌ج ـ زنان سرپرست خانوار و مادران دارای فرزند كمتر از ده سال در صورت كسب امتیازات لازم و فقدان سابقه عمدی محكومیت به ازای هر دو ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی اعطاء می‌گردد.

‌د ـ كسب امتیاز بیشتر از سقف تعیین شده، موجب تمدید مرخصی تشویقی برای زندانیان محكوم در پایان هر دوره مرخصی خواهد بود. تعیین مدت تمدید مرخصی به عهده شورای طبقه‌بندی بوده و در هر صورت نباید این مدت بیشتر از سقف مرخصی در هر دوره باشد.

‌ه‍ ـ چنانچه فاصله محل سكونت زندانی تا محل تحمل كیفر وی بیش از صد كیلومتر باشد، به تشخیص شورای طبقه‌بندی و به تناسب فاصله راه بین یك تا چهار روز برای ایاب‌وذهاب به مدت مرخصی افزوده خواهد شد.

ماده‌٢١٦ـ محكومینی كه بنا به تشخیص پزشك زندان نیاز به بستری شدن در مراكز درمانی خارج از زندان را دارند بدون در نظر گرفتن شرایط مذكور در ماده ‌٢١٤ می‌توانند برای یك دوره معالجه، جهت بستری‌شدن از مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به ادامه بستری بیش از یك ماه بنا به تشخیص بیمارستان و تائید پزشكی قانونی قابل تمدید است در این صورت باید تاریخ و محل بستری مشخص گردد تا در صورت لزوم از طرف یگان حفاظت زندان بازدید و سركشی بعمل آید.

ماده‌٢١٧ـ اعطای مرخصی به محكومین، موكول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی مربوطه می‌باشد. اخذ تأمین و اقدامات مربوط به آن با التفات به رأی وحدت رویه شماره ‌٦٨٠ مورخ ‌٢٥ / ‌٥ / ‌١٣٨٤ هیأت عمومی دیوان عالی كشور از هر حیث تابع احكام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آئین دادرسی كیفری می‌باشد.

‌تبصره ـ تأمین مأخوذه برای اعطاء مرخصی محكومین، حسب مورد پس از تفهیم به زندانی یا وثیقه‌گذار و یا كفیل برای مرخصی‌های بعدی نیز دارای اعتبار بوده و ملاك عمل می‌باشد.

ماده‌٢١٨ـ دادستان محل و یا رئیس حوزه قضایی بخش كه عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد می‌توانند با رعایت شرایط پیش‌بینی شده در این فصل با اخذ تأمین مناسب رأساً نسبت به اعطای مرخصی اقدام نمایند.

ماده‌٢١٩ـ شورای طبقه‌بندی موظف است ضمن بررسی پرونده شخصیت رفتاری محكومین، چنانچه باقیمانده حبس آنها حداكثر معادل ‌یك‌ دهم‌ كل محكومیت آنان بوده مشروط بر اینكه مدت مزبور از شش ماه تجاوز ننماید، با در نظر گرفتن وضعیت جسمانی یا معیشت خانواده، اصلاح‌پذیری، شخصیت محكوم و لحاظ امتیازات مكتسبه و در صورت استحقاق با اخذ تعهد كتبی و بدون اخذ تامین نسبت به اعطای مرخصی به‌آنان اقدام نماید.

ماده‌٢٢٠ـ در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه متهمین و محكومینی (كه واجد شرایط اعطای مرخصی نمی‌باشند) می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی مجری حكم یا رئیس حوزه قضایی و یا مقام بازداشت‌كننده حداكثر به‌مدت ‌١٢ ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی اعزام گردند.

ماده‌٢٢١ـ مستثنیات اعطای مرخصی:

محكومین زیر از شمول اعطای مرخصی مستثنی می‌باشند:

‌الف ـ محكومین جرائم سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق كیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت كشور، آدم‌ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دائركردن مراكز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الكلی، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها.

ب ـ محكومین دارای سه سابقه محكومیت به ارتكاب همان جرم.

‌ج ـ محكومینی كه به شرارت مشهورند.

‌د ـ محكومین به قصاص و اعدام.

‌تبصره‌١ـ منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها مواردی است كه مجازات قانونی جرم حبس ابد یا اعدام باشد.

‌تبصره‌٢ـ اعطای مرخصی به محكومین جرائم سرقت در ایام نوروز ممنوع می‌باشد.

ماده‌٢٢٢ـ محكومین مذكور در ماده فوق به جز محكومین به قصاص و اعدام در صورت كسب امتیازات مندرج در ماده ‌٢١٤ و پس از تحمل ‌٢/ ‌١ (یك‌دوم) از مدت محكومیت خود با تائید دادستان مربوط می‌توانند از مرخصی استفاده نمایند.

تبصره ـ مدت تحمل اولیه در مورد محكومین به حبس ابدی كه مشمول ماده ‌٢٢١ می‌باشند معادل ‌١٠ سال خواهد بود.

ماده‌٢٢٣ـ چنانچه زندانیان مشمول ماده ‌٢٢١ و نیز محكومین حبسهای بیش از ده سال به مرخصی اعزام شوند لازم است مراتب حسب مورد توسط مقام اعطاءكننده مرخصی، به یگانهای انتظامی مربوطه اعلام تا به نحو مقتضی تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند.

ماده‌٢٢٤ـ زندانیان محكومی كه به هر دلیل واجد شرایط لازم برای برخورداری از مرخصی نباشند در مواقع اضطراری و یا خاص به پیشنهاد شورای طبقه‌بندی و موافقت دادستان محل می‌توانند از یك نوبت مرخصی بهره‌مند شوند.

ماده‌٢٢٥ـ مدت مرخصی زندانیان جزء مدت محكومیت آنان محسوب گردیده، لیكن در صورت غیبت، ایام غیبت جزء مدت محكومیت احتساب نمی‌گردد و چنانچه زندانی پس از اعطای مرخصی غیبت نماید علاوه بر مجازات قانونی برای بار اول به مدت ‌٦ ماه و برای بار دوم یك سال و برای نوبت سوم تا پایان مدت محكومیت از مرخصی محروم خواهد شد و در صورتی كه زندانی پس از پایان مرخصی به زندان مراجعت ننماید و توسط مأمورین دستگیر و تحویل زندان شود تا پایان مدت محكومیت از مرخصی محروم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه غیبت زندانی به تائید دادستان محل، رئیس حوزه قضایی بخش كه عهده‌دار وظایف دادستان می‌باشد و یا شورای طبقه‌بندی، موجه تشخیص داده شود، زندانی غائب از مرخصی مشمول حكم این ماده نخواهد بود.

ماده‌٢٢٦ـ زندانیانی كه در حین مرخصی و یا اشتغال خارج از زندان مرتكب جرم عمدی می‌شوند، برای بار اول تا یك سال و برای بار دوم تا دو سال و برای بار سوم تا سه سال از مرخصی محروم خواهند شد.

ماده‌٢٢٧ـ دادستان یا شورای طبقه‌بندی می‌توانند برای زندانیانی كه به مرخصی اعزام می‌شوند تكالیفی از قبیل معرفی نوبه‌ای به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از اماكن در حین مرخصی مقرر دارد و چنانچه زندنیان دستورات صادره را رعایت ننمایند، باقیمانده مرخصی آنان ملغی و از یك نوبت مرخصی بعدی محروم خواهند شد.

ماده‌٢٢٨ـ چنانچه زندانی در خاتمه مدت مرخصی به زندان مراجعه ننماید، رئیس زندان باید ضمن اقدام لازم برای دستگیری زندانی و عودت وی به زندان مراتب غیبت را بلافاصله برای تشریفات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه به مقام قضایی مربوط اعلام نماید. مقام قضایی ذیربط نیز باید نتیجه اقدامات مربوط به ضبط تأمین مأخوذه را برای درج در پرونده به زندان منعكس نماید.

ماده‌٢٢٩ـ دستورالعملهای اجرائی این فصل توسط رئیس سازمان زندانها تهیه و ابلاغ می‌گردد.

اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مشتمل بر (‌١٧) ماده و (‌١٠) تبصره در اجرای ماده ‌٩ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان‌ها به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور مصوب ‌١٣٦٤ در تاریخ ‌٢١ / ‌٢ / ‌١٣٨٩ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ‌١ / ‌٤ / ‌١٣٨٩ لازم‌الاجراء می‌باشد. همچنین كلیه آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با این اصلاحیه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن لغو می‌گردد.
طبقه بندی: اخبار حقوقی ، 
ارسال توسط آتیه
آخرین مطالب
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
چه ارتباطی با رشته حقوق دارید ؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic