قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه

 


بازدید : مرتبه
تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1389
 
آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای ‌گروه و تغییر مقام قضات ‌به تصویب‌ ‌آیت‌لله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رسید.
متن این آئین‌نامه به شرح ذیل است:
...

آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای ‌گروه و تغییر مقام قضات ‌به تصویب‌ ‌آیت‌لله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس، آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای ‌گروه و تغییر مقام قضات ‌در تاریخ 19 / 2 / 1389 به تصویب آیت‌لله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رسید.

متن این آئین‌نامه به شرح ذیل است:
مقدمه
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء می‌كنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملكرد آنان و نظام‌مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است.
بر این اساس آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات مصوب 11 / 9 / 1387 به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب سال 1386 به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

فصل اول

ضوابط ارتقای گروه شغلی و تغییر مقام قضات

ماده 1- تغییر مقام و ارتقای گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به شرح مواد آتی تعیین می‌گردد.

ماده 2- ارتقاء گروه شغلی و تعیین سمت قضات، مستلزم داشتن سنوات قضایی و رعایت مراتب سمت‌های قضایی به شرح زیر است:
1- موارد زیر جزء سنوات قضایی محسوب می‌شود:
الف) مدتی كه دارنده پایه قضایی، مستقیمًا به امر قضا در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته به آن و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است.
ب) سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان كه دارای پایه قضایی باشند.
ج) مدت فعالیت كسانی كه قبل از انتقال به قوه قضاییه در سازمان قضایی نیروهای مسلح با ابلاغ رئیس قوه قضاییه بعنوان قاضی اشتغال بكار داشته‌اند.
د) مدت كارآموزی قضایی برابر با آیین‌نامه كارآموزی.
ه) مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینكه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند.
تبصره- انفصال موقت و مرخصی‌های بدون حقوق و استعلاجی بیش از 6 ماه در سال و نیز مأموریت‌های تحصیلی تمام وقت و مأموریت‌های تمام وقت به خارج از قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد.
2- سنوات قضایی و میزان تأثیر اشتغال در سمت‌های قضایی قبلی جهت ارتقاء به گروه یا سمت بالاتر و همچنین سنوات غیرقضایی مطابق دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه محاسبه خواهد شد.

ماده 3- شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است:
1- داشتن سنوات قضایی لازم كه میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی است، مگر اینكه شروع اشتغال به كار قضایی در تهران باشد كه ارتقاء اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است.
2- ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.
3- عملكرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی.
تبصره- محكومیت‌های انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است.

ماده 4- ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موكول به بررسی و اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه می‌باشد:
1- ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق شود. مقامات مذكور پس از اعلام نظر، پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداكثر تا پایان شهریور ماه همان سال به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت.
2- دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملكرد قاضی را از دادسرای انتظامی قضات استعلام نماید.

ماده 5- تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

ماده 6- ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن مطابق دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه است.

ماده 7- ضوابط مربوط به ارتقاء گروه‌های شغلی و تعیین سمت قضایی بر اساس دستور‌العمل جداگانه به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
تبصره 1- قضاتی كه بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب می‌شوند، مادامی‌كه در آن سمت فعالیت داشته باشند، فقط از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی، بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند كرد.
افزایش حقوق و مزایا ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاك كامل از مابه‌التفاوت مذكور كسر خواهد شد.
تبصره 2- چنانچه تغییر مقام یا نقل و انتقال و جابجایی محل خدمت قاضی به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضایی مستلزم كاهش گروه شغلی باشد، با تصمیم كمیسیون نقل و انتقال و موافقت رئیس قوه قضاییه، دارنده پایه قضایی از گروه شغلی سمت قبلی برخوردار خواهد شد.
تبصره 3- قضاتی كه تا زمان تصویب و اجرای این آیین‌نامه در گروه‌های بالاتری قرار دارند، مادامی كه متصدی سمت فعلی هستند، در گروه فعلی خواهند ماند.

فصل دوم

گروه‌های شغلی
ماده8 ـ گروه شغلی قضات به موجب تبصره‌های 2 و 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 و تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب سال 1386 بشرح زیر اعلام می‌گردد:

1ـ پایه چهار قضایی ـ گروه یك (عدد مبناء 80)
‌ـ كارآموز قضایی ضمن تحصیل
‌ـ كارآموز قضایی
‌تبصره ـ حقوق كارآموزان قضایی مستنداً به ماده 5 قانون استخدام قضات و شرایط كارآموزی مصوب سال 1347 براساس حقوق مبنای گروه شغلی یك جدول قضات به علاوه حق جذب و فوق العاده شغل قضایی پرداخت می‌گردد.
ـ پایه چهار قضایی ـ گروه یك (سابقه قضایی تا 3 سال ـ عدد مبناء 90)
- مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
‌ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (وی‍ژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
‌ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب
‌ـ قاضی شورای حل اختلاف

2ـ پایه پنج قضایی ـ گروه دو (سابقه قضایی تا 3 سال ـ عدد مبناء 100)
‌ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
‌ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (وی‍ژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
‌ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب
‌ـ قاضی شورای حل اختلاف

3ـ پایه شش قضایی ـ گروه سه (سابقه قضایی 3 تا 6 سال ـ عدد مبناء 110 )
‌ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
‌ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
‌ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ قاضی شورای حل اختلاف
‌ـ مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی

4ـ پایه هفت قضایی ـ گروه چهار (سابقه قضایی 6 الی 9 سال ـ عدد مبناء 120)
‌ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
‌ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
‌ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ قاضی شورای حل اختلاف
‌ـ مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی

5 ـ پایه هشت قضایی ـ گروه پنج (سابقه قضایی 9 الی 12 سال ـ عدد مبناء 130)
‌ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (وی‍‍ژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
‌ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
‌ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ معاون رئیس دادگاه عمومی بخش
‌ـ مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی

6 ـ پایه نه قضایی ـ گروه شش (سابقه قضایی 12 الی 15 سال ـ عدد مبناء 140)
‌ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی
‌ـ دادرس علی‌البدل دادگاه نظامی یك
‌ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
‌ـ معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
‌ـ معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
‌ـ مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی
‌ـ بازرس قضایی
‌ـ رئیس حوزه قضایی بخش

7ـ پایه ده قضایی ـ گروه هفت (سابقه قضایی 15 الی 18 سال ـ عدد مبناء 150)
‌ـ دادرس علی‌البدل دادگاه نظامی یك
‌ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
‌ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
‌ـ رئیس دادگستری شهرستان
‌ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
‌ـ معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
‌ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
‌ـ مستشار و دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه كیفری استان
‌ـ معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مركز استان و سرپرست مجتمع قضایی
‌ـ بازرس قضایی
‌ـ مستشار قضایی
‌ـ دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری

8 ـ پایه یازده قضایی ـ گروه هشت (سابقه قضایی 18 الی 21 سال ـ عدد مبناء 160)
‌ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
‌ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و كیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یك
‌ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و كیفری استان
‌ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
‌ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مركز استان
‌ـ معاون قضایی رئیس كل دادگستری استان
‌ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ رئیس دادگستری شهرستان
‌ـ معاون ‌رئیس‌ شعبه ‌اول ‌دادگاه ‌عمومی ‌و انقلاب شهرستان ‌مركز استان و سرپرست‌ مجتمع ‌قضایی
‌ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مركز استان
‌ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
‌ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو
‌ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
‌ـ بازرس قضایی
‌ـ مستشار قضایی
‌ـ مستشار دیوان عدالت اداری
‌تبصره ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم كاركنان دولت و معاونین قضایی دادستان تهران از مزایای یك گروه شغلی بالاتر استفاده می‌كنند.

9ـ گروه نه (سابقه قضایی 21 الی 24 سال ـ عدد مبناء 170)
‌ـ دادیار دادسرای دیوانعالی كشور
‌ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات
‌ـ رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
‌ـ قائم مقام رئیس كل دادگستری استان
‌ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
‌ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، كیفری استان و نظامی یك
‌ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مركز استان
ـ معاون قضایی رئیس كل دادگستری استان
‌ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
‌ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مركز استان
‌ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر، كیفری استان و نظامی یك
‌ـ مستشار قضایی
‌ـ بازرس قضایی با عنوان مدیر كل بازرسی و حكم رئیس قوه قضاییه
‌تبصره ـ ارتقاء به گروه‌های شغلی 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرایط لازم، مستلزم داشتن پایه قضایی یازده می‌باشد.

10ـ گروه ده (سابقه قضایی 24 الی 27 سال ـ عدد مبناء 180)
‌ـ دادیار دادسرای دیوانعالی كشور
‌ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات
‌ـ عضو معاون دیوان عالی كشور
‌ـ عضو علی البدل دادگاه عالی انتظامی قضات
‌ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
‌ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، كیفری استان و نظامی یك
‌ـ رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
‌ـ معاون قضایی دادستان كل كشور
‌ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری
‌ـ قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح
‌ـ معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات
‌ـ رئیس كل دادگستری استان
‌ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران
‌ـ بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی كل كشور و حكم رئیس قوه قضاییه

11ـ گروه یازده (سابقه قضایی 27 الی 30 سال ـ عدد مبناء 190)
‌ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
‌ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
‌ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
‌ـ رئیس سازمان بازرسی كل كشور
‌ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
‌ـ رئیس دیوان عدالت اداری
‌ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی كشور
‌ـ رئیس شعبه دیوانعالی كشور
‌ـ معاون اول دادستان كل كشور
‌ـ دادستان انتظامی قضات
‌ـ مستشار دیوان عالی كشور
‌ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
‌ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات

12ـ گروه دوازده (عدد مبناء 200)
‌ـ رئیس دیوانعالی كشور
‌ـ دادستان كل كشور
تبصره ـ رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.

ماده 9ـ دارندگان سمت‌های قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب‌مورد با پیشنهاد رئیس كل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط و تصویب رئیس قوه قضاییه از گروه بالاتر، حداكثر تا گروه شغلی 11 برخوردار می‌شوند. همچنین، قضات گروه شغلی 11‌، در صورت سه سال توقف و دارا بودن شرائط فوق از مزایای گروه 12 بهره‌مند خواهد شد.
‌تبصره1ـ سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از 15/ 9 / 1386 ‌محاسبه خواهد شد.
‌تبصره2ـ قضاتی كه در اجرای ماده 10 آیین‌نامه مورخ 11 / 9 / 1387 از مزایای گروه بالاتر برخوردار شده‌اند، مادامی كه سمت آنان تغییر نكرده است از مزایای مذكور استفاده خواهند كرد.
‌تبصره3ـ قضاتی كه به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند و همچنین قضاتی كه از حالت اشتغال استفاده می‌كنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی، هر سه سال یك بار از گروه بالاتر و حداكثر تا گروه شغلی 11 برخوردار خواهند شد.

‌ماده10ـ در صورت نیاز قوه قضاییه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی و اعلام تمایل قضات مذكور، با پیشنهاد كمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس قوه قضاییه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر 3 سال یكبار مازاد بر 30 سال خدمت، حقوق و مزایای یك گروه شغلی و حداكثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد.

ماده11ـ دراجرای تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات‌كشوری مصوب سال 1386 عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ‌ازای هر گروه بالاتر10واحد به عدد مبنای گروه ‌قبلی اضافه می‌گردد.

ماده12ـ مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین شرایط، مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزایای گروه 12 قابل اعمال و پرداخت است.
‌تبصره ـ به قضاتی كه در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند و كشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یك گروه شغلی اعطاء خواهد شد.

ماده13ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مزایای تا میانگین یك گروه شغلی و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- به قضات شاغل در نقاط مرزی و كمترتوسعه یافته درجه 3 حسب مورد به ترتیب معادل 50 و 25 درصد میانگین مزایای یك گروه شغلی پرداخت خواهد شد.
فهرست حوزه‌های قضایی مذكور مطابق جدولی خواهد بود كه به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره2ـ عدد حاصل‌شده مطابق جدول بالا در حق جذب منظور نخواهد شد.

ماده 14ـ مقررات این آیین‌نامه صرفاً شامل دارندگان پایه‌های قضایی می‌باشد.

ماده 15ـ مشاغل قضایی كه در این آیین‌نامه پیش‌بینی‌نشده و یا بعداً ایجاد می‌شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آیین‌نامه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه در یكی از گروه‌های شغلی قرار خواهند گرفت.
‌تبصره ـ اختیارات رئیس قوه قضاییه در جذب، استخدام، تغییر سمت و محل خدمت و ارتقاء مقام و گروه شغلی قضات بر كلیه مقررات این آیین‌نامه حاكم است.

ماده16ـ این آیین‌نامه با 16 ماده و 16 تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 19 / 2 / 1389 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ 1 / 1 / 1389 قابل اجرا بوده و مزایای این اصلاحیه قابلیت تسری به تاریخ 15 / 9 / 1386 و ماقبل آن را ندارد و آیین‌نامه‌های مغایر لغو می‌شود
طبقه بندی: اخبار حقوقی ، 
ارسال توسط آتیه
آخرین مطالب
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
چه ارتباطی با رشته حقوق دارید ؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic