قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه

 


بازدید : مرتبه
تاریخ : یکشنبه 30 خرداد 1389

متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وكالت -قسمت دوم

بخش چهارم- نقل و انتقالات وكلا و كارآموزان
ماده ۵۲- جابجایی بین وكلا و كارآموزان با توافق دو طرف با اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع است
ماده ۵۳- اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وكلا و كارآموزان جهت تغییر شهر توسط كانون‌های وكلا ممنوع است.
ماده ۵۴- نقل و انتقال با تصمیم هیات مدیره كانون‌های محلی مربوطه فقط به طرق زیر امكان پذیر است:
۱-پذیرش در آزمون كارشناسی ارشد و دكتری در یكی از دانشگاه‌های شهر مورد تقاضا برای مدت اشتغال به تحصیل؛
۲-عضویت هیات علمی رسمی، پیمانی یا قراردادی در یكی از دانشگاه‌های شهر مورد تقاضا؛
۳-بیماری‌های صعب العلاج خود وكیل یا كارآموز، یا همسر یا فرزند وی در مواقعی كه شهر محل سكونت وكیل یا كارآموز با شهری كه وی از آنجا پروانه وكالت دارد، متفاوت است، و مواردی كه مداوای بیماری منوط به حضور مداوم در مراكز درمانی واقع در مراكز استان‌ها یا شهر تهران است با تایید سازمان پزشكی قانونی؛
۴-قبولی در آزمون‌های بعدی وكالت برای شهر مورد نظر ؛
۵- كسب رتبه ممتاز در اختبار.
تبصره ۱- منظور از دارندگان رتبه ممتاز در این ماده، پنج درصد از كارآموزان شركت كننده در هر دوره اختبار هستند كه بالاترین نمره را در همان دوره كسب كرده‌اند.
تبصره ۲- نقل و انتقال موقت فقط برای دو نوبت مجاز است.
ماده ۵۵- هیات مدیره كانون‌های محلی مربوطه مكلفند ظرف یك ماه از تاریخ تقاضای انتقال، تصمیم خود را به متقاضی اعلام كنند. عدم اعلام نظر در مدت مذكور به منزله قبول تقاضا است. در صورت رد تقاضای انتقال، هیات مدیره باید دلایل عدم پذیرش تقاضای انتقال را كتباً و به صورت مستدل و مستند به متقاضی اعلام كند. اعتراض به تصمیم هیات مدیره در دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد.
بخش پنجم- انجام حرفه وكالت
گفتار اول- دفتر وكیل
ماده ۵۶- وكیل فقط در شهری كه برای آن پروانه وكالت اخذ كرده، میتواند اقدام به افتتاح دفتر وكالت كند.
ماده۵۷ - وكیل باید بر اعمال كاركنان دفتر وكالت خود نظارت كند و در هر حال، نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی كه كاركنان او در دفتر وكالت در ارتباط با وظایف محوله مرتكب می¬شوند، مسئولیت مدنی دارد.
ماده ۵۸- هنگامی كه وكیل به طور موقت به هر دلیل قادر به اداره دفتر وكالت خود نباشد، از میان وكلای كانون مربوط، یك یا چند جایگزین برای خود انتخاب و بلافاصله رئیس كانون را از این موضوع با خبر می¬كند.
گفتار دوم- معاضدت قضائی و وكالت تسخیری
ماده ۵۹- معاضدت قضائی عبارتست از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وكالتی به افراد معسر.
ماده ۶۰- وكالت معاضدتی در امور كیفری، وكالت تسخیری محسوب می‌شود. ¬هرگاه درصورت اعسار و با لحاظ قوانین و مقررات تعیین وكیل تسخیری لازم باشد، مقام قضایی مراتب را به كانون وكلای مربوط اعلام می¬شود تا كانون مذكور ظرف یك هفته نسبت به تعیین و معرفی وكیل اقدام كند.
ماده ۶۱- در هر كانون اداره‌ای به نام اداره معاضدت قضائی تشكیل می‌شود كه وظایف زیر را به عهده دارد:
۱. معرفی وكیل تسخیری در پرونده‌های كیفری به تقاضای دادگاه رسیدگی كننده.
۲. معرفی وكیل در پرونده‌های حقوقی كه طبق قانون رسیدگی به آنها مستلزم حضور وكیل می‌باشد، پس از اثبات اعسار در دادگاه.
۳. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تعیین وكیل معاضدتی در سایر پرونده‌های حقوقی.
۴. معرفی وكیل برای ارائه مشاوره معاضدتی در امور مدنی و كیفری به افراد معسر در محل كانون و یا محل¬هایی كه كانون تعیین می‌كند.
ماده ۶۲- اداره معاضدت قضائی دارای رئیس و تعداد كافی وكیل مشاور خواهد بود. انتخاب رئیس و وكلای مشاور از میان وكلای كانون مربوط بر عهده هیات مدیره است.
ماده ۶۳- مرجع اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست‌های موضوع بند «۳» ماده (۶۱) این قانون، رئیس اداره معاضدت است كه باید ظرف یك ماه از تاریخ ثبت تقاضا درخصوص قبول یا رد آن اظهار نظر كند. در غیر این صورت، پس از انقضای مهلت مذكور، تقاضا پذیرفته شده محسوب می‌شود. در صورت رد تقاضا، متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم، به هیات مدیره شكایت كند. نظر هیات مدیره باید ظرف ده روز اعلام شود.
ماده ۶۴- وكلا مكلفند درصورت ارجاع اداره معاضدت كانون محل صدور پروانه، هر سال حداقل در سه دعوا به عنوان معاضدت قبول وكالت كنند.
ماده ۶۵- وكیل معاضدتی مكلف است حق¬الوكاله خود را ضمن دادخواست و یا بعد از آن مطالبه كند. در صورتی كه رای به نفع موكل وكیل معاضدتی صادر شود، حق الوكاله وكیل مزبور باید بر مبنای تعرفه از محل اموال محكوم علیه وصول شود و وكیل باید یك پنجم مبلغ وصول شده را به حساب كانون مربوط واریز كند. در صورتی كه به هر دلیل حق الوكاله وكیل معاضدتی وصول نشود، حق¬الزحمه مناسبی از بودجه قوه قضائیه بر اساس آئین¬نامه¬ای كه ظرف دو ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، پرداخت می¬شود.
ماده ۶۶- وكیل معاضدتی مكلف است نسبت به تنظیم وكالتنامه اقدام و نسخه‌ای از آن را به اداره معاضدت ارسال كند. وكیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه¬های مربوط معاف است.
ماده ۶۷- وكیل معاضدتی مكلف است با توجه به نوع كار ارجاعی، اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش كار را همراه با تصویری از دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال كند.
ماده ۶۸- نمونه تقاضانامه و قرارداد حق¬الوكاله و سایر اوراق مربوط به اداره معاضدت را كانون ملی تعیین خواهد كرد.
بخش ششم- حقوق و تكالیف حرفه‌ای وكیل
گفتار اول- حقوق حرفه‌ای وكیل
ماده ۶۹- وكیل در مقام انجام وظیفه وكالتی و دفاع، از همان احترام و شان قاضی برخوردار است. مراجع قضائی و شبه قضائی و اداری مكلفند در صورت مراجعه وكیل، مطابق شئون حرفه¬ای وكالت با وی رفتار كنند. متخلف از این امر توسط دادگاه به سه تا شش ماه انفصال از خدمت محكوم می¬شود. در صورتی كه مقام قضائی مرتكب این امر شود، دادگاه انتظامی قضات او را به یك درجه تنزل رتبه شغلی محكوم می¬كند.
ماده ۷۰- هیچ وكیلی را نمی¬توان از شغل وكالت معلق یا به محرومیت از اشتغال به وكالت محكوم كرد، مگر به موجب رای قطعی مراجع صالح مطابق این قانون.
ماده ۷۱- رئیس قوه قضائیه می‌تواند وكلایی را كه حداقل ۱۰ سال به حرفه وكالت اشتغال داشته‌اند، در صورت دارا بودن سایر شرایط، پس از اختبار به سمت قضائی منصوب كند. سابقه وكالت این افراد برای احراز پایه قضائی به عنوان سابقه قضائی محسوب می‌شود.
ماده ۷۲- در صورت عدم انعقاد قرارداد خصوصی میان وكیل و موكل، پرداخت حق الوكاله وكیل مطابق تعرفه‌ای است كه با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته، مراحل دادرسی، درجه بندی وكلا و عناوین تخصصی آنها به وسیله كانون ملی تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد و هر دو سال یك بار قابل تجدیدنظر است.
گفتار دوم- تكالیف حرفه‌ای وكیل
۱- قبول وكالت
ماده ۷۳- وكیل باید از تبلیغ در كلیه رسانه¬ها و جراید خودداری كند.
ماده ۷۴- وكیل نباید درجه خود را بالاتر از پروانه¬ای كه دارد، معرفی یا بدون برخورداری از شرایط لازم از عنوان یا عناوین تخصصی استفاده یا با توسل به سایر وسایل فریبنده، تحصیل وكالت كند. همچنین وكیل نباید برای تحصیل وكالت، ایجاد وسایط نماید و در صورت معرفی موكل به همكاران وجهی از آنان مطالبه كند.
ماده ۷۵- وكیل نباید وكالت دعوایی را كه حسب درجه¬بندی وكلا صلاحیت لازم را برای انجام آن ندارد، بپذیرد.
ماده ۷۶- وكیل نباید با تظاهر به داشتن اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و اداری، موجبات تشویق مراجعه كنندگان به دادن وكالت به خود را فراهم كند.
ماده ۷۷- وكیل باید در بیان توانایی علمی و عملی خود نسبت به موضوع وكالت و نیز در برآورد هزینه¬های دادرسی و همچنین پیشرفت دعوی صادق باشد.
ماده ۷۸- وكیل نمی¬تواند موضوع دعوای موكل را به هر نحوی به خود انتقال دهد و به طور ساختگی از موكل قبول وكالت نماید. در صورت وقوع چنین امری دعوای مزبور در مراجع قضائی قابل استماع نخواهد بود.
ماده ۷۹- وكیل برای انجام وكالت در دعاوی، حق انعقاد قرارداد وكالت بلاعزل را ندارد.
ماده ۸۰- درصورتی كه وكیل یا همسر یا والدین یا فرزندان وی با هریك از مقامات قضائی رسیدگی كننده به پرونده مطروحه، قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم داشته باشد، باید از قبول یا ادامه وكالت یا شكایات مطروحه نزد مقامات مزبور مستقیماً یا با واسطه خودداری كند.
ماده ۸۱- وكلایی كه سابقاً با هر عنوانی كارمند دولت بوده¬اند، از تاریخ قطع خدمت تا ۵ سال از قبول وكالت علیه دستگاه‌ها و اداراتی كه در حوزه ماموریت سابق آنها قرار دارد، ممنوع هستند.
ماده ۸۲- دارندگان پایه‌های قضائی و كاركنان اداری دادگستری و مراجع قضائی غیر دادگستری تا ۳ سال بعد از بازنشستگی یا قطع رابطه استخدامی نمی‌توانند در حوزه‌های قضائی چهار سال آخر خدمت خود وكالت نمایند.
تبصره- كلیه كسانی كه كمتر از دو سال سابقه قضائی دارند، از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند. همچنین، كلیه دارندگان پایه‌های قضائی كه حوزه عملكرد آنان كل كشور است و یا حوزه عملكرد معینی ندارند مانند قضات دیوان عالی كشور، مشروط بر اینكه حداقل سه سال در سمت¬های مزبور اشتغال به خدمت داشته باشند، از شمول مقررات این ماده مستثنی هستند.
ماده ۸۳- وكیل نباید نسبت به موضوعی كه قبلاً به واسطه داشتن سمت قضائی یا اداری یا داوری یا كارشناسی در آن دخالت یا اظهارنظر كرده است، قبول وكالت یا مشاوره كند.
ماده ۸۴- وكیل نباید علیه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی كه مشاور آن است، قبول وكالت یا مشاوره كند.
تبصره- وكیل در صورت قطع رابطه همكاری با اشخاص مزبور نیز نباید تا سه سال وكالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد.
ماده ۸۵- وكیل نمی¬تواند بعد از استعفا یا معزول شدن یا انتفای وكالت، از طرف مقابل دعوی یا شخص ثالث، در آن دعوی یا دعاوی مرتبط با آن قبول وكالت یا مشاوره كند.
۲- انجام وكالت و حفظ منافع موكل
ماده ۸۶- وكیل باید استقلال حرفه¬ای خود را حفظ كند. او نباید در هیچ شرایطی بر حسب خواسته موكل یا به منظور جلب منافع بیشتر او اقدامی كند كه بر خلاف قوانین و مقررات جاری كشور باشد.
ماده ۸۷- وكیل باید در جریان تنظیم اسناد و قراردادها برای افرادی كه متفقاً به وی مراجعه می¬كنند، موازین حقوقی و اصل بی طرفی را رعایت كند.
ماده ۸۸- وكیل نباید در هیچیك از مراحل دعوا، مانع استقرار صلح و سازش میان اصحاب دعوا شود.
ماده ۸۹- وكیل نباید در امر مورد اختلاف به هر دو طرف، نظر مشورتی دهد.
ماده ۹۰- وكیل نباید بدون اطلاع وكیل طرف مقابل با موكل وی مستقیماً مذاكره كند.
ماده ۹۱- وكیل موظف به حفظ اسراری است كه به اقتضای شغل وكالت از آن مطلع شده است.
ماده ۹۲- وكیل نباید با طرف موكل خود تبانی و حق موكل خود را تضییع كند.
ماده ۹۳- وكیل باید پیش از تنظیم قرارداد حق الوكاله، اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موكل را در امور موضوع وكالت به ویژه در اقامه دعوای كیفری، به موكل خاطر نشان كند.
ماده ۹۴- وكیل باید پس از ابلاغ حكم یا قرار یا اخطاری كه مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه¬ای از طرف موكل است، فوراً موضوع را به موكل یا نماینده او اطلاع دهد.
ماده ۹۵- وكیل مكلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر این‌كه در دو یا چند دادگاه اعم از كیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممكن نباشد كه در این صورت باید حضور در دادگاه كیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توكیل وكیل دیگری را اعزام كند. در صورتی كه وكیل در دو یا چند دادگاه غیر كیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممكن نباشد، باید در دادگاهی كه حضور خود را لازم می‌داند حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توكیل وكیل دیگری را اعزام كند. جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آن كه حضور وكیل در دادگاه ضروری باشد كه در این صورت اگر حق توكیل داشته باشد می‌تواند به دادگاه مذكور وكیل دیگری بفرستد و الا نسخه دوم اخطاریه دادگاه كیفری را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور، تقدیم دادگاه می‌كند. در صورت اخیر، جلسه فقط برای یك نوبت تجدید خواهد شد.
‌تبصره- وكیل باید دادگاه كیفری یك را بر دادگاه كیفری دو مقدم كند و در صورتی كه در دو یا چند دادگاه كیفری هم‌عرض دعوت شده باشد حضور وكیل در هر یك از دادگاه‌های مذكور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
ماده ۹۶- وكیل نباید موجب اخلال در نظم جلسه دادگاه شود و باید در مقام دفاع به طور شفاهی یا كتبی، احترام دادگاه و نزاكت را رعایت كند.
ماده ۹۷- وكیل نباید به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت كذب یا اظهارات ناصحیح تشویق كند.
ماده ۹۸- وكیل نباید عالماً به قاضی یا كارشناس یا اشخاصی كه به ترتیبی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شكایت مداخله دارند، اطلاعات غیر واقعی ارائه كند.
ماده ۹۹- وكیل نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا داور یا وكیل طرف مقابل، یا به منظور اطاله دادرسی به وسایل خدعه آمیز متوسل شود.
ماده ۱۰۰- وكیل باید استعفای خود را به موكل و دادگاه اطلاع دهد.¬ هرگاه وكیل بخواهد پس از صدور حكم علیه موكل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی، استعفا كند، باید نسبت به دادنامه مزبور، اگرچه بطور ناقص، تجدیدنظر خواهی كند و سپس استعفای خود را كتباً به اطلاع دادگاه و موكل برساند.
ماده ۱۰۱- عزل یا استعفا یا تعیین وكیل جدید باید در موقعی به عمل آید كه موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب، دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد.
۳- امور مربوط به تنظیم و اجرای قرارداد، اداره دفتر و ارتباط با كانون
ماده ۱۰۲- در صورتی كه میزان حق¬الوكاله بیشتر یا كمتر از تعرفه قانونی باشد، تنظیم قرارداد حق¬الوكاله و تسلیم نسخه¬ای از آن به موكل، دفتر دادگاه و اداره امور مالیاتی محل اقامت وكیل الزامی است.
ماده ۱۰۳- وكیل نباید حق¬الوكاله خود را بر مبنای مشاركت در محكوم‌به تعیین كند. منظور از مشاركت در محكوم‌به، توافق وكیل و موكل برای شركت در بخشی از نتیجه دعوی است.¬ تعیین حق-الوكاله به ماخذ ارزش خواسته، مشاركت در محكوم‌به تلقی نمی-شود.
ماده ۱۰۴- مشاركت وكیل با اشخاص فاقد پروانه معتبر وكالت در قرارداد حق¬الوكاله ممنوع است.
ماده ۱۰۵- وكیل نمی¬تواند ضمن قرارداد حق¬الوكاله، هزینه دادرسی دعوا را نیز متقبل شود.
ماده ۱۰۶- وكیل نباید از موكل وكالت نامه سفید امضا اخذ كند. همچنین وكیل نمی‌تواند قبل از تنظیم وكالتنامه، قرارداد حق الوكاله با موكل تنظیم كند و وجهی را بابت حق¬الوكاله از وی دریافت كند.
ماده ۱۰۷- وكیل باید دارای دفتری باشد كه كلیه پرداخت¬هایی را كه از طرف موكلان یا متقاضیان مشاوره انجام می¬گیرد و همچنین كلیه اسنادی را كه از ایشان دریافت می¬كند با ذكر مشخصات كامل در این دفتر ثبت و با ذكر شماره ثبت و تاریخ، به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط كانون ملی طراحی و به همه كانون‌های محلی ابلاغ می‌شود. دفتر مزبور به وسیله رئیس كانون محلی شماره گذاری و امضا خواهد ¬شد.
ماده ۱۰۸- وكیل باید سوابق دعاوی موكلان خود را تا ۱۰ سال پس از مختومه شدن پرونده نگهداری كند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد.
ماده ۱۰۹- وكیل باید از ثبت خلاف واقع، الحاق و امحاء مندرجات دفاتر مقرر برای وكلا خودداری كند. این دفاتر باید مانند دفاتر ثبت اسناد تنظیم و تا ۱۰ سال پس از تكمیل تمام اوراق آن، نگهداری و در صورت تعطیلی دفتر وكالت، به كانون تحویل شود.
ماده ۱۱۰- دریافت هر وجه یا مالی از موكل علاوه بر حق¬الوكاله و هزینه¬های دادرسی یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی به هر اسم و عنوان از وی ممنوع است.
ماده ۱۱۱- وكیل باید صورت كامل و دقیقی از تمام هزینه¬های انجام شده در جریان دعوا را حسب درخواست موكل به وی تسلیم كند.
ماده ۱۱۲- وكیل باید اموال و سپرده¬های وصولی به نام موكل را پس از تصفیه حساب در قبال اخذ رسید به موكل مسترد كند.
ماده ۱۱۳- وكیل باید برای هر موكل پرونده¬ای تشكیل دهد كه متضمن كلیه اقدامات انجام شده به‌وسیله دفتر وكالت برای موكل باشد و به طور منظم بایگانی شود.
ماده ۱۱۴- وكیل باید نشانی محل دفتر خود را كتباً به كانون اطلاع دهد و در صورت تغییر نشانی، ظرف ده روز مراتب را به اطلاع كانون برساند.
ماده ۱۱۵- وكیل باید به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام غیر قانونی به وسیله كارآموزان و كاركنان شاغل در دفتر خود، نسبت به اعمال آنان در راستای امر وكالت كه در دفتر وكالت انجام می‌گیرد، نظارت داشته باشد.
ماده ۱۱۶- وكیل بعد از انقضاء مدت اعتبار پروانه وكالت، بدون تمدید آن، حق قبول یا ادامه وكالت را ندارد. ¬وی مكلف است حداكثر تا پایان آبان ماه هر سال، برای تمدید پروانه وكالت خود اقدام كند.
ماده ۱۱۷- وكلا و كارآموزان باید از ارتكاب اعمال و اشتغال به مشاغلی كه منافی با حیثیت و شوون وكالت است، خودداری كنند.
ماده ۱۱۸- نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وكلا ممنوع است. هم‌چنین انعقاد هرگونه قرارداد كار یا استخدام مابین دولت، سازمان‌ها، موسسات، شركت‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و كلیه سازمان‌ها، شركت‌ها و موسساتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است، با وكلا ممنوع است مگر برای مشاوره یا وكالت در مورد معین یا انجام امور پژوهشی و آموزشی.
تبصره۱- عضویت هیات علمی اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای وكلا مجاز است.
تبصره ۲- دارندگان پروانه وكالت و كارشناسی رسمی دادگستری باید ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون یكی از پروانه‌های خود را تحویل دهند. متخلف از این حكم به مجازات انتظامی ابطال پروانه كارشناسی محكوم می‌شود.
ماده ۱۱۹- وكیلی كه قصد اشتغال به هر كدام از موارد مندرج در ماده قبل را دارد باید پیش از شروع به كار، پروانه وكالت خود را تا زمان قطع اشتغال، نزد كانون مربوط تودیع كند.
ماده ۱۲۰- متقاضی وكالت باید در جریان اخذ پروانه وكالت، اطلاعات واقعی به كانون ارائه كند، در غیر این صورت پروانه وكالت وی به درخواست دادستان انتظامی به وسیله دادگاه انتظامی وكلای محل صدور پروانه پس از رسیدگی، ابطال می‌شود.
ماده ۱۲۱- چنانچه كارآموز یا وكیل، بعد از شروع كارآموزی یا اخذ پروانه وكالت، فاقد یكی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وكالت یا ادامه اشتغال به وكالت شود، مكلف است ظرف مدت یك ماه از تاریخ فقدان شرط مربوطه، مراتب را به كانون اعلام و اگر پروانه وكالت اخذ كرده است، آن را تسلیم كانون كند. در غیر این صورت به مجازات انتظامی درجه ۷ محكوم می‌شود.
ماده ۱۲۲- وكیل باید وكالت‌های معاضدتی و تسخیری و اموری را كه بر اساس قوانین از طرف كانون ملی یا محلی به وی محول می-شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع كند.
ماده ۱۲۳- كارآموزان و وكلا باید در دوره‌های آموزشی كه بنا به تشخیص كانون ملی و محلی برای كارآموزان یا وكلای دادگستری برگزار می‌شود، شركت كنند.
تبصره- كانون محلی می‌تواند تمدید پروانه كارآموزان یا وكلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وكالت، سن و سایر عوامل موثر در موضوع، مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره‌های آموزشی مذكور كند.
ماده ۱۲۴- وكیل نباید بدون عذر موجه از قبول سرپرستی كارآموزانی كه به وسیله كانون محلی مربوطه به وی معرفی می-شوند، امتناع كند.
ماده ۱۲۵- وكیل یا كارآموز باید كلیه اوراق ارسالی از طرف كانون اعم از نامه، اخطار، كیفرخواست، دادنامه و غیره را كه بوسیله مامور یا پست فرستاده می¬شود، قبول كند و عند الاقتضا رسید بدهد.
ماده ۱۲۶- وكیل یا كارآموز مورد تعقیب باید به شكایت¬ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده پاسخ دهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه در آنجا حضور یابد مگر در موارد عذر موجه موضوع ماده (۳۰۶) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
ماده ۱۲۷- وكیل باید كلیه مكاتبات خود را با استفاده از سربرگی كه حاوی نام، نام¬خانوادگی، درجه وكالت، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و كانون محلی مربوط وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق و فعلی خود در آنها اجتناب كند. قید عناوین دكتری و عضویت هیات علمی دانشگاه برای دارندگان آن مجاز است.
تبصره ۱- رعایت مفاد این ماده در مورد كارت شغلی و تابلوی وكلای دادگستری نیز الزامی است.
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد كارآموزان وكالت دادگستری نیز الزامی است. كارآموزان وكالت بعد از نیمه اول كارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و كارت شغلی با قید عبارت «كارآموز» برخوردارند و می‌توانند با اذن وكیل سرپرست خود، نشانی دفتر او را در سربرگ و كارت شغلی خویش ذكر كنند و در تمام مدت كارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع هستند.
ماده ۱۲۸- وكیل باید در صورت تعلیق موقت یا تنزیل درجه، به درخواست دادسرای انتظامی وكلا، بلافاصله پروانه وكالت خود را به كانون تحویل دهد تا حسب مورد تا پایان مدت تعلیق، ضبط و یا مراتب تنزیل درجه در آن قید شود.
ماده ۱۲۹- درصورت تنزیل درجه، وكیل موظف است در تابلو، كارت شغلی و سربرگ‌های خود، درجه وكالت خویش را اصلاح كند.
ماده ۱۳۰- وكیل یا كارآموز باید كلیه نظاماتی را كه حسب مورد كانون ملی یا محلی مربوط در ارتباط با وظایف آنان تصویب می-كند، رعایت كند.
ماده ۱۳۱- وكیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به كانون و صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری در سررسید مقرر ایفاء كند.
تبصره- هیات مدیره كانون‌های محلی مكلفند تعهدات مالی كانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری ایفا كنند. اعضای موثر هیات مدیره در قبال عدم انجام این تعهد، مسئولیت انتظامی دارندطبقه بندی: اخبار حقوقی ، 
ارسال توسط آتیه
آخرین مطالب
ویژه ها
آرشیو مطالب
نظر سنجی
چه ارتباطی با رشته حقوق دارید ؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic