قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه قانون - بانک مقالات حقوقی و قضایی میعادگاه http://mlaw.mihanblog.com 2020-06-03T10:58:02+01:00 text/html 2010-09-22T13:37:32+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه سخنگوی قوه قضائیه منصوب شد http://mlaw.mihanblog.com/post/408 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2483355"><FONT color=#000000>سخنگوی قوه قضائیه منصوب شد </FONT></A></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TH> <DIV align=right> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></TH></DIV></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=right></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right><IMG hspace=6 src="http://www.vekalat.org/images/akhbar/wh120-30.1.jpg" align=right>رئیس قوه قضائیه طی حكمی سخنگوی </DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-09-22T13:35:56+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه بیانیه اعلام انزجار نسبت به هتك حرمت قرآن كریم http://mlaw.mihanblog.com/post/407 <DIV align=center> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=left border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2485700"><FONT color=#000000>یه اعلام انزجار نسبت به هتك حرمت قرآن كریم </FONT></A></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TH> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></TH></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=center></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right> <DIV align=justify>وكلا و كارشناسان مركز امورمشاوران حقوقی قوه قضائیه طی بیانیه ای انزجار خود را از اعمال شنیع صورت گرفته با كلام الهی اعلام نمودند و آن را پیش مقدمه جنگ ادیان دانستند. متن كامل بیانیه در ادامه مطلب آمده است<A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2485700"><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2485700">...</A></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2010-08-26T13:01:44+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه شرایط مجوز خروج از کشور برای مشمولان http://mlaw.mihanblog.com/post/406 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2476320"><FONT color=#000000 size=2>شرایط مجوز خروج از کشور برای مشمولان </FONT></A></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TH> <DIV align=right> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><FONT size=2><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></FONT></TH></DIV></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=right><FONT size=2></FONT></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right><FONT size=2>سازمان وظیفه عمومی ناجا شرایط دریافت مجوز برای مشمولانی که قصد خروج از کشور را دارند ، اعلام کرد.</FONT><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2476320"><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2476320"><FONT size=2>...</FONT></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-08-26T13:00:13+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه آزمون وكالت 89 به صورت یكپارچه برگزار می‌شود http://mlaw.mihanblog.com/post/405 <DIV align=right> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=right border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2478665"><FONT color=#000000 size=2>زمون وكالت 89 به صورت یكپارچه برگزار می‌شود </FONT></A></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TH> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><FONT size=2><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></FONT></TH></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=center><FONT size=2></FONT></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right> <DIV align=justify><FONT size=2>رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری از برگزاری یكپارچه آزمون وكالت كانون مركز با اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری خبر داد</FONT></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2010-07-08T16:38:40+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه قوه قضاییه باید در گزینش قضات تجدیدنظر جدی كند http://mlaw.mihanblog.com/post/404 <DIV align=right> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=right border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2408315"><FONT color=#330000 size=2>قوه قضاییه باید در گزینش قضات تجدیدنظر جدی كند </FONT></A></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TH> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><FONT size=2><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></FONT></TH></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=center><FONT size=2></FONT></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right> <DIV align=justify><FONT size=2><IMG hspace=6 src="http://www.vekalat.org/images/akhbar/dehghan1.jpg" align=right>عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌كه وضعیت قوه قضاییه نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است، افزود: اصلاحاتی كه در مدیریت‌های كلان قوه قضاییه در دوره آقای صادق لاریجانی بوجود آمد، رضایتبخش و امیدبخش بوده است، اما این بدان معنا نیست كه مشكل قوه قضاییه حل شده است.</FONT><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2408315"><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2408315"><FONT size=2>...</FONT></A></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2010-07-08T16:37:25+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تماشاگر است http://mlaw.mihanblog.com/post/403 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2415350"><FONT color=#000000 size=2>وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تماشاگر است </FONT></A></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TH> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><FONT size=2><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></FONT></TH></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=center><FONT size=2></FONT></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right> <DIV align=justify><FONT size=2><IMG hspace=6 src="http://www.vekalat.org/images/akhbar/wh130-39..jpg" align=right>یك استاد برجسته‌ حقوق جزا با بیان این‌كه متهم برای بازجویی و دادرسی احضار می‌شود و احضاریه باید مشخصاتی داشته باشد، گفت: اگر فردی بدون فرستادن احضاریه جلب شود این موضوع جایگاه قانونی ندارد. اگر به متهم تلفن كنند و او را احضار كنند ضمانت اجرایی برای این احضار وجود ندارد و اگر احضارنامه برای متهم فرستاده نشود حق جلب متهم وجود ندارد مگر در موارد بسیار استثنایی</FONT><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2415350"><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2415350"><FONT size=2>...</FONT></A></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-07-08T16:35:56+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه آزمون وكالت امسال آذرماه برگزار می‌شود http://mlaw.mihanblog.com/post/402 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2422385"><FONT color=#000000>آزمون وكالت امسال آذرماه برگزار می‌شود </FONT></A></DIV></TH> <DIV align=center> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></TH></DIV></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=center></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=center>رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری گفت: آزمون وكالت 89، آذرماه برگزار می‌شود<A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2422385"><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2422385">...</A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-06-20T15:23:24+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وكالت -قسمت سوم و پایانی http://mlaw.mihanblog.com/post/401 <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2405970"><FONT color=#000000 size=5>متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وكالت -قسمت سوم و پایانی </FONT></A></DIV> text/html 2010-06-20T15:22:09+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وكالت -قسمت دوم http://mlaw.mihanblog.com/post/400 <P align=center><SPAN class=titrakhbarin><STRONG><FONT size=3>متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وكالت -قسمت دوم</FONT></STRONG></SPAN></P> text/html 2010-06-20T15:20:43+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وكالت- قسمت اول http://mlaw.mihanblog.com/post/399 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2401280"><FONT color=#000000 size=2>متن کامل طرح پیش نویس قانون جامع وكالت- قسمت اول </FONT></A></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TH> <DIV align=right> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><FONT size=2><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></FONT></TH></DIV></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=right><FONT size=2></FONT></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right><FONT size=2>این طرح به وسیله مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و نسبت به طرح های مشابه مناسب تر به نظر می رسد</FONT><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2401280"><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2401280"><FONT size=2>...</FONT></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-06-20T15:18:58+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه چنین متنی باید ابطال شود نه معلق http://mlaw.mihanblog.com/post/398 <DIV align=right> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=right border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2398935"><FONT color=#000000 size=2>چنین متنی باید ابطال شود نه معلق </FONT></A></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TH> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><FONT size=2><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></FONT></TH></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=center><FONT size=2></FONT></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right> <DIV align=justify><FONT size=2>اشكالات بسیار موجود در آیین‌نامه مذكور كه اهم آن مغایرت با اصول قانون اساسی، قوانین موضوعه و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است به خودی خود مطلبی غیرقابل توصیه و غیرقابل قبول است و چنین متنی باید ابطال شود نه معلق</FONT><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2398935"><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2398935"><FONT size=2>...</FONT></A></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2010-06-04T15:50:43+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه شرایط ثبت‌نام برای آزمون استخدامی قضات اعلام شد.توجه توجه توجه http://mlaw.mihanblog.com/post/397 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=left><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2389555"><FONT color=#000000>شرایط ثبت‌نام برای آزمون استخدامی قضات اعلام شد </FONT></A></DIV></TH> <DIV align=left> <TH vAlign=top scope=col width="9%"> <P>&nbsp;</P> <P><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></P></TH></DIV></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=left></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right><IMG hspace=6 src="http://www.vekalat.org/images/akhbar/1131.jpg" align=right>قوه قضائیه ‌به منظور تأمین نیروی قضایی‌ برای جذب و استخدام 500 قاضی اطلاعیه‌ای صادر كرد.<A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2389555"><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2389555">...</A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-05-31T11:58:50+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه تعیین گروه شغلی و ارتقای ‌قضات اعلام شد http://mlaw.mihanblog.com/post/396 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <DIV align=right> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2377830"><FONT color=#000000 size=2>تعیین گروه شغلی و ارتقای ‌قضات اعلام شد </FONT></A></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV></TH></DIV> <DIV align=right> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><FONT size=2><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></FONT></TH></DIV></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=right><FONT size=2></FONT></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right><FONT size=2>آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای ‌گروه و تغییر مقام قضات ‌به تصویب‌ ‌آیت‌لله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه رسید.<BR>متن این آئین‌نامه به شرح ذیل است:</FONT><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2377830"><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2377830"><FONT size=2>...</FONT></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-05-31T11:57:25+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران http://mlaw.mihanblog.com/post/395 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/havades.php?cat=1&amp;newsnum=1142015"><FONT color=#333333 size=2>جزئیات جرائم رایانه‌ای درایران </FONT></A></DIV></TH> <DIV align=right> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><FONT size=2><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></FONT></TH></DIV></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=right><FONT size=2></FONT></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right><FONT size=2><IMG hspace=6 src="http://www.vekalat.org/images/havades/general...jpg" align=right> بیشترین آمار شکایات در فضای سایبر در کشور به اختلافات بر سر دامنه اینترنتی اختصاص دارد و پس از آن می توان به اختلاف شرکتهای اینترنتی با مخابرات، جعل سایتهای اینترنتی، شکستن قفل نرم افزارها و هک ایمیل های شخصی اشاره کرد که نسبت به آن اقامه دعوی می شود</FONT> <A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/havades.php?cat=1&amp;newsnum=1142015"></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2010-05-31T11:53:44+01:00 mlaw.mihanblog.com آتیه مرخصی زندانیان منوط به كسب امتیازات لازم و دریافت گواهی شد http://mlaw.mihanblog.com/post/394 <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="98%" align=center border=0> <TBODY> <TR> <TH vAlign=top scope=col colSpan=2> <DIV align=center><A class=titrakhbar href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2380175"><FONT color=#000000>مرخصی زندانیان منوط به كسب امتیازات لازم و دریافت گواهی شد </FONT></A></DIV></TH> <TH vAlign=top scope=col width="9%"><IMG height=12 src="http://www.vekalat.org/images/index/icon_1.gif" width=12></TH></TR> <TR> <TD vAlign=top colSpan=3> <DIV align=center></DIV> <DIV class=sharhakhbar align=right><IMG hspace=6 src="http://www.vekalat.org/images/akhbar/111111..bmp" align=right><FONT size=2>اصلاحیه فصل سوم ‌بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان به تأیید آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسید.</FONT><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2380175"><A class=nogteh href="http://www.vekalat.org/public.php?cat=1&amp;newsnum=2380175"><FONT size=2>...</FONT></A></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>